Tegelýän degirmen ýapylanda nämä üns bermeli

Tegelýän zawodyň önümçilik prosesinde, tehniki hyzmat üçin durup bilmedik ýagdaýynda ýa-da gyssagly ýagdaýda ýapylmaly bolanda, tegelek zawody togtadylandan soň nämä üns bermeli?Bu gün men size gysgaça analiz paýlaşaryn.

1. Rulon degirmeni durandan soň, polat bilen iýmitlenmegi bes ediň we rolikiň gysylmazlygy we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin gaz kesmek arkaly onlaýn rulony kesiň.

2. Eger togalanýan degirmeni uzak wagtlap ýapmaly bolsa, iň oňat usul esasy rulmanyň ýaglanmagyny üpjün etmek üçin çalgy ulgamyny açmak we tozanyň we galyndylaryň rulmanyň içine girmezligi üçin möhürlemekdir.

3. Aýlaw fabriginiň we kömekçi enjamlaryň elektrik üpjünçiligini kesiň.

4. Howa sowuk bolanda sowadyjy turbanyň doňmazlygy we döwülmezligi üçin sowadyjy turbadaky suwy döküň.

5. ricaglaýyş ulgamyny, hereketlendirijini, howa gysgyjyny we haýal hereketlendirijini tozandan goraň, ýöne çyglylygyň ýygnanmazlygy üçin ony gaty möhürlemäň.Çyglylygyň döremeginiň öňüni almak üçin kiçijik gyzdyryjy ýa-da gara lampa ulanyň.

6. Çyglylygyň ýygnanmagynyň öňüni almak we dolandyryş panelini ygtybarly möhürlemek üçin ähli gözegçilik we elektrik panellerine desikant sumkasyny goýuň.

Üns berilmeli ýokardaky nokatlar polat togalanýan öndürijiler aýratyn üns bermelidir.Diňe togalanýan fabrigiň ýapylmagy wagtynda tehniki hyzmatda gowy iş etmek bilen, togalanýan enjamlar önümçilik döwründe önümçilik meselelerini has gowy ýerine ýetirip biler, togalanmagyň netijeliligini ýokarlandyryp we rulony uzaldyp biler.Hyzmat ömri!


Iş wagty: Mart-11-2022